top of page

Skrivet 
av Joni Karlsson 

Flickor och kvinnor med adhd och add – skillnader jämfört med pojkar och män

Version 2.0 2023-07-14

Även om det varierar från individ till individ i hur adhd och add tar sig i uttryck så finns det vissa tydliga skillnader på gruppnivå mellan flickor och pojkar. Add benämns som adhd här. Flickor och kvinnor missas oftare att diagnosticeras med adhd än pojkar. Pojkar har större beteendeproblematik och upptäcks lättare därmed (Svenny Kopp, 2022). En annan orsak till att flickor och kvinnor missas är att diagnoskriterierna är mestadels byggda på forskning på pojkar samt att frågeformulär utgår historiskt från forskning på pojkar.

Skillnader mellan flickor och kvinnor med adhd och add jämför med pojkar och män

Skillnader i skola och beteenden mellan flickor och pojkar med adhd och add
 

 • Flickor med adhd kan till exempel visa på en mer verbal aggressivitet än pojkars mer fysiska.

 • Flickor med adhd blir mer utåtagerande hemma än på skolan.

 • Eftersom flickor på gruppnivå mognar ett till två år tidigare än pojkar, vad gäller hjärnans utveckling, blir skolan enklare generellt sätt för flickor med adhd än pojkar med adhd.

 • Ofta ses det senare i högstadiet hos flickor, och kanske ännu senare om det är en flicka med hög intelligens eller med mycket struktur och stöd från hemmet.

 • Föräldrar ser problem hos flickor med adhd men de förklarar symptomen på ett annat sätt än för pojkar med adhd.

 • Toleransen har varit och är förmodligen mindre för flickor med adhd-beteenden. Mindre tolerans leder till ökad skam och skuld hos flickor med adhd. (Svenny Kopp, 2022)

 • Flickor med adhd tenderar att ha mer humörsvängningar, vara mer envisa, mer emotionellt impulsiva och lättare arga och bli lättare uttråkade än pojkar. (Eaton, 2018)

Skillnader i psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser hos flickor och kvinnor med adhd och add jämför med pojkar och män

 • Adhd hos flickor ökar risken för självskadebeteende i tonåren.

 • Adhd hos flickor ökar risken för att begå självmord.

 • Adhd hos flickor ökar risken för ätstörningar.

 • PTSD och adhd ses oftare hos flickor och kvinnor.

 • Det är också högre risk för att bli utsatt för sexuellt våld och trakasserier för flickor och kvinnor med adhd. 

 • Sömnproblem hos flickor är vanligt förekommande.

 • Svårigheter i det sociala ses oftare hos flickor med adhd än pojkar, troligtvis på grund av högre sociala krav mellan flickor. Svårigheterna socialt kan leda till färre kamrater, vara mindre omtyckt av vuxna och andra barn, mer utsatt för mobbning och uteslutning ur kamratgemenskaper.

 • Flickor med antingen autism eller adhd tenderar också vara mer verbalt eller emotionellt impulsiva, ha mer humörsvängningar vilket kan förväxlas med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) eller borderline personlighetssyndrom. (Maria Bühler, 2020)

 • Kvinnor med adhd tenderar att ha fler internaliserade symptom. Män är mer hyperaktiva. Kvinnor anses vara bättre på att maskera sina symptom. Kvinnor har oftare inåtvända symptom som kan leda till exempel till depression och ångest. Ofta upptäcks män då tidigare än kvinnor kring sina problem. (Maria Bühler, 2020)

 • Autistiska drag ses hos ungefär 30 procent av flickorna med adhd.

Avslutning

Det som ändå verkar vara lika mellan de båda könen är att adhd-medicinering har samma effekt, enligt den forskning som har gjorts. Det behövs dock mer forskning. Bäst resultat för flickor med adhd har forskningen visat är både medicin och beteendeterapi. Omgivningsfaktorer påverkar utvecklingen av adhd hos både flickor och pojkar, som: låg socio-ekonomiskstatus, psykisk sjukdom hos modern, familjekonflikter och moderns utbildningsnivå (Svenny Kopp, 2022). 

Källor

Bühler, M. (2020). Flickor med autism och ADHD – En guidebok för föräldrar och professionella.

Kopp, S. (2022). "Adhd hos flickor, en sammanställning av kunskapsutvecklingen under åren 2000-2010". Hämtad från https://www.gu.se/gnc/adhd-hos-flickor-en-sammanstallning-av-kunskapsutvecklingen-under-aren-2000-2010

Lästips

Borg Skoglund, L. (2020). Adhd : från duktig flicka till utbränd kvinna.

Solden, S. (2012). Women with attention deficit disorder (2nd ed.). Nevada City, CA: Underwood Books.

Solden, S., & Frank, M. (2019). A radical guide for women with ADHD: Embrace neurodiversity, live boldly, and break through barriers. Oakland, CA: New Harbinger. 

 

Women with ADHD: How Hormones, Symptoms & Late Diagnoses Impact Females. Från: https://www.additudemag.com/product/women-adhd-hormones-symptoms-diagnoses/

bottom of page