top of page

Integritetspolicy

Reviderad 2024-01-15

Detta gäller endast för hemsidan www.jonikarlsson.se och för mejlkontakt med Joni Valter Karlsson AB nedan kallad JVK. Psykea är registrerad som bifirma till Joni Valter Karlsson AB. All annan hantering av personuppgifter som sker utanför hemsidan, i mejlkontakten och som räknas som hälso- och sjukvård är strikt reglerat inom lagar för det. Lagar som hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och patientdatalagen. Kom ihåg att aldrig dela med dig av känsliga uppgifter via hemsidan eller i mejlkontakten. För känsliga uppgifter är det bättre att ringa, avvakta tills inbokat möte eller registrera dig på den krypterade 

vårdplattform Kaddio som används av JVK och Psykea. Länk till JVK:s och Psykeas Kaddio-sida: https://psykea.kaddio.com/contact-us. Läs vidare nedan för personuppgiftshantering för hemsidan www.jonikarlsson.se och e-post till samma domän.

 

JVK tar din integritet på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Därtill beskrivs dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 

Inhämtning


Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på flera sätt, exempelvis när du besöker oss på nätet eller genomför köp direkt av oss.

 

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in information om dig. Informationen lämnas eller inhämtas direkt från dig som är kund eller om du besöker någon av våra webbsidor. Vi kan även komma att samla information från tredje part. Den information som kan komma att samlas in är: Person- och kontaktinformation, Kommunikation mellan dig och JVK, Information om beteende och geografisk positionering vid besök på våra webbsidor.

Hantering


Information som samlas in om dig används för att kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla avtalsmässiga skyldigheter. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för marknadsföring eller för information till dig om våra produkter och tjänster. Vidare använder vi informationen som underlag för vidareutveckling av våra produkter och tjänster.

 

Tredje part


Behandling av personuppgifter kan komma att ske hos JVK samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för fullgörande av våra skyldigheter mot dig. Detta sker då enligt reglerade avtal i råd av Psykologförbundets jurister. Din kontaktinformation kan komma att överföras via wix.com som denna hemsida är byggd på. E-postkontot är registrerat på Google samt med extra kryptering av e-post via Paubox. All e-post som skickas från JVK (X@jonikarlsson.se) är krypterat och blir så fortsättningsvis om du svarar, men skickar du till JVK krypteras det inte om du själv inte har en egen kryptering av mejlen. Vi kommer att vida nödvändiga åtgärder när det är adekvat för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag. Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, följande tredje parter: Myndigheter – JVK kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.

 

Utomlands
 

Dina personuppgifter avses att behandlas inom EU/ EES men kan i undantagsfall överföras till, och behandlas i, land utanför EU/ EES av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer då att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå som är jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/ EES.

Lagringstid
 

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler.

Rättigheter
 

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter JVK behandlar om dem. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Registerutdraget kommer sedan att skickas till folkbokförd adress. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade för och där det inte finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas. 

 

Kontakta vår kundservice för fler instruktioner hur JVK administrativt hjälper dig med dessa rättigheter på psykolog@jonikarlsson.se.

Ändringar i Integritetspolicyn
 

Denna policy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen finns på denna nuvarande URL https://www.jonikarlsson.se/integritetspolicy

Allt gott,

Joni V. Karlsson

VD

bottom of page