top of page

Psykodynamisk terapi i Göteborg

Socrates Statue at the Academy of Athens on White Background.jpg

Om du söker psykodynamisk terapi i Göteborg är du välkommen att boka tid hos Joni Karlsson, leg. psykolog. Mottagningen ligger på Kungsportsavenyn 37, i centrala Göteborg. När du går i psykodynamisk psykoterapi (PDT) får du möjlighet att djupare utforska minnen och erfarenheter. Övergripande syften med terapin är att få insikter och nya erfarenheter, samt öka omdömesförmågan.

Nedan följer en text som svara på frågorna:

Som Socrates uttryckte det – "Det outforskade livet är inte värt att leva". 

Vad är psykodynamisk terapi?

PDT:s ursprung

Psykodynamisk terapi (PDT) utvecklades ur den tidiga psykoanalysen i början av 1900-talet, till att i dag vara en etablerad  psykoterapiform. Psykoanalysen är den första terapiform som fick ett genombrott, via grundaren Sigmund Freud. Freud var först med att skapa systematisk kunskap kring människans omedvetna fungerande. Föreställningen om människan som en alltigenom rationella varelse fick sig en förebådande törn av Freud, som nazismen sedan tydligt exemplifierade. Tyskland ansågs innan nazismen som kanske den mest högstående kulturella, rationella och vetenskapliga nationen.

 

PDT:s utveckling

Psykodynamisk terapi har utvecklats mot olika inriktningar sedan Freuds psykoanalys. En inriktning är affektfokuserad psykodynamisk terapi, där man lär sig att förstå och agera mer konstruktiv utifrån sina känslor. Objektrelationsteorin är en annan inriktning som utgår från betydelsen av tidigt inlärda nära relationer, och hur det påverkar ens sätt att agera senare i livet. En populär senare variant ISTDP, som är en intensiv korttidsterapi.

Grundpremisser för PDT

En grundpremiss för PDT är att vi människor har tidigt lärt oss psykiska försvarsmekanismer som håller borta jobbiga känslor och erfarenheter. Vi bär med oss inre konflikter som på olika sätt håller oss borta från utveckling. I psykodynamisk terapi arbetar man därför med att bearbeta tidigare erfarenheter, skapa mer mogna försvarsmekanismer och lösa upp destruktiva inre konflikter. Försvarsmekanismerna kan också hanteras i terapirummet och bearbetas tillsammans med psykologen. Ordet projicering har blivit ett allmänt språkbruk, vilket är en försvarsmekanism där ens egna jobbiga tankar och känslor överförs och tolkas in hos andra. Förtjänsten med PDT är bland annat att projiceringarna kan förstås och bearbetas.

Varför gå i psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi är ett utforskande av sitt inre liv med en öppenhet för det unika som dyker upp i terapin. Om en märker att något i ditt sätt att leva inte känns rätt, men inte kan sätta fingret på vad, kan PDT hjälpa att hitta nya vägar. Man får möjlighet att sätta ord på erfarenheter och tankar tillsammans med psykologen, som lyssnar och delar med sig av sina kliniska erfarenhet, kunskaper och reflektioner. Psykodynamisk terapi fungera mot depression men också vid olika typer av psykiska svårigheter och utmaningar, eller vid ett mer allmänt utforskande av livet. Arbetet brukar ske på djupet och effekterna av terapin blir då ofta långvariga.

Hur går psykodynamisk terapi till?

Att komma åt omedvetet innehåll

När du går i psykodynamisk terapi behöver man som klient försöka vara ärlig och uttrycka sina inre tankar och känslor, vilket inte är lätt och ett viktigt första steg är bara att nå dit. Omedvetet innehåll, det man inte tänker på men som finns i ens psyke, kan förstås och bearbetas i terapin. Det finns olika tekniker för att komma åt omedvetet innehåll. En teknik som hjälper på vägen är fria associationer som kan framkallas genom att öppet, fritt och avslappnat tal. Psykologen och klienten har tillsammans som uppgift att se samband i klientens associativa innehåll, vilket öppnar upp för hypoteser och prövande av dessa för en fördjupad förståelse. Psykologen kan vara både passivt lyssnande och aktivt deltagande.

Beautiful underwater scenery with a small island above which is crested by storks and unde

Isbergs-metaforen kan exemplifiera hur omedvetet innehåll finns närvarande men som inte direkt uppfattas av medvetandet. 

När livet är som ett tilltrasslat garnnystan

En metafor som beskriver vad PDT går ut på är följande. Via PDT försöker vi att lösa upp knutar i ett tilltrasslat garnnystan. Knutarna är försvarsmekanismer och inre konflikter som håller borta obearbetade erfarenheter. Genom att knutarna bearbetas steg för steg framträder fler "nya" erfarenheter och insikter, vilket leder till en ökad känsla av mening och en tydligare röd tråd i ens liv. Självbedrägerier kan uppdagas, vilket också gör att det kan uppstå motstånd inför terapin. Med en lyckad terapi blir det lättare att föreställa sig och arbeta för en önskad och meningsfull framtid. 

isolated blue yarn - wool ball - trend color serenity - blue pastel tone.jpg

Kort- eller långtidspsykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi kan antingen vara kort och intensiv eller lång och lågintensiv, från 5 till 20 sessioner eller från ett halvår till flera år. Vad som passar brukar bli tydligt efter de första sessionerna. 

Boka psykodynamisk terapi i Göteborg eller online

Välkommen att boka en tid för ett första samtal med psykolog Joni Karlsson om du är intresserad av psykodynamisk psykoterapi i Göteborg, online eller via telefon. Eller ställ frågor om du har några. Det gör du via kontaktformuläret, telefon eller e-post. 

Vad PDT?
Vaför PDT?
Hur PDT?
bottom of page