top of page

Utredning av autism för dig som identifierar dig som kvinna, i Göteborg och Stockholm

Få hjälp med utredning, stöd och terapi vid autism

Autism female with visual sensory overload blocking the light of a lamp.jpg

Joni Karlsson leg. psykolog i samarbete med

Psykea_only_text_wide.png

Utredning av autism i vuxen ålder

 

Har du under hela ditt liv haft svårt med sociala kontakter eller att de har tagit mycket energi? Känner du att du ständigt dras åt specialintressen och har svårt för att engagerat aktivera dig utanför dessa? Kanske har du autism, autismspektrumtillstånd (AST). Flickor och kvinnor med autism har tyvärr missats i stor grad jämfört med pojkar och män. Många kvinnor har levt ett liv ovetandes om att de har autism, detta särskilt när det gäller kvinnor med högfungerande autism (asperger). Andelen kvinnor med autism är många gånger fler än vad som tidigare trotts (Attwood & Garnett, 2023).

Det är aldrig försent att göra en utredning av autism. Forskning, kunskaper och erfarenheter om autism hos kvinnor gör det hoppfullt för alla som upptäcker diagnosen senare i livet. Många som upptäcker autism i vuxen ålder upplever det som en lättnad. Livets görs förståeligt och tidigare erfarenheter bearbetas på nytt. Kvinnor med autism tenderar har andra problem också, som: ångest, depression och utmattningssyndrom. Har du provat dig fram och tillbaka i vårdkedjan utan lyckade resultat har du troligtvis autism eller något annat underliggande som adhd eller liknande. Genom en utredning av autism kan också medföljande psykisk ohälsa hanteras bättre och minskas ofta drastiskt.

En utredning av autism kan göras på ungefär två heldagar i Göteborg eller Stockholm eller delas upp vid olika tillfällen. Det går också att göra delar digitalt. Vid en utredning behöver du träffa både psykolog och psykiater.

 

Om du som kvinna har autism kan själva kunskapen om detta och den kunskap som finns vara till stor nytta. Förutom individuell terapi finns stödgrupper där erfarenheter kan delas. Om det finns medföljande psykisk ohälsa kan den bättre behandlas i terapi med rätt diagnos. Med en utredning får du också hjälp med att se och utveckla dina styrkor. För bättre hälsa och utveckling i livet är det viktigt bejaka de positiva sidorna med autism (neuroaffirmativt).

Vi på Psykea erbjuder utredning av autism hos vuxna. Även efteråt kan du få hjälp med kunskaper, stöd och terapi på vår mottagning. Vi är legitimerade psykologer och psykiatriker. Vår mottagningen finns i centrala Göteborg på Kungsportsavenyn 37 och i Stockholm på Brahegatan 10. Utredningarna erbjuds också i Stockholm om det är önskvärt. Utredningarna kan göras helt på mottagningen och delvis digitalt. Vi har erfarenheter av att utreda vuxna med autism oavsett kön och könsidentitet. Från 16 år och äldre. Välkommen att kontakta oss för frågor eller tidsbokning.

Boka en första tid

Genom en utredning av autism ges möjlighet till:

 • Få ökad insikt om ditt specifika fungerande

 • Öka förståelsen hos människor omkring dig

 • Leva ett liv med ökad acceptans och hopp

 • Utveckla ett mer autentiskt själv och identitet.

Vad är autism och varför bör det utredas?

 

Autism är en neuropsykiatrisk diagnos och har därmed utvecklingsneurologiska orsaker. Hjärnan fungerar delvis annorlunda hos personer med autism, vilket både kan vara en styrka eller en svårighet. Svårigheter blir det oftast vid okunskap om autism och när miljön inte är anpassad för personen med autism. Normsamhällets sätt att fungera beskrivs som neurotypiskt och personer med neuropsykiatriska diagnoser beskrivs som neurodivergenta. Bara vetskapen om detta och hur man fungerar annorlunda brukar ge positiva effekter. Det finns också mycket att göra för att skapa samhällen som har mer kunskap och förståelse. Många framstående forskare från historien tros haft högfungerande autism.

Efter att du har fått en diagnos finns mycket att göra i form av kunskaper och anpassningar för dig, nära anhöriga och till exempel arbetsgivare. Det handlar om att börja arbeta in perspektivskiften. Terapi kan också vara viktigt för att bearbeta vad det innebär med en ganska omvälvande upptäckt senare i livet.

Symptom hos kvinnor med autism

 

Kunskapen har på senare år ökat kring skillnader som vanligtvis ses mellan kvinnor och män med autism. Det som är mer uttryckt hos kvinnor med autism är kamouflering via maskering. Med kamouflering via maskering menas att symptomen på autism döljs genom att spela rollen av neurotypisk kvinna. Det kan till och med gå så långt att man från tidig ålder har spelat rollen av neurotypisk flicka och därmed undertryckt eller inte utvecklat sina autistiska sidor hos sig själv. Kamoufleringen kommer med kostnader: energiförlust, ofta symptom på psykisk ohälsa och även missad autentisk identitetstuveckling.

Det är svårt att veta om kamoufleringen är av förmodad autism eller annat, därför krävs det ofta en utredning för att veta. Dock kan mycket research göras av en själv. Du som kvinna kan testa dig om du har autism med en enkel screening. 

Källa: Attwood och Garnett, 2023

Boka ett första test för autism

A young woman holds a mask with her face at the level of her stomach. The concept of the i

Kamouflering via maskering är vanligt hos kvinnor med autism.

Om Psykea

 

Psykea arbetar för människors

välbefinnande och utveckling. Vi är psykologer och psykiatriker i Göteborg och Västsverige. Vi har gått kurser och får handledning av världsledande forskare och kliniker inom autism hos kvinnor.

 

Psykea är en delverksamhet till Joni Valter Karlsson AB. Psykeas mottagning finns i centrala Göteborg, på Kungsportsavenyn 37 och i Stockholm på Brahegatan 10.

Psykea_only_text_wide.png

Om oss

Elias & Joni-95_edited_edited.jpg

Leg. psykolog

Joni Karlsson är leg. psykolog och verksamhetsansvarig, med flera års erfarenhet av att utreda autism och ge terapi vid autism. 

IMG_5444_edited.jpg

Specialistläkare

Tahmina Abbasi är specialistläkare inom allmänpsykiatri, med mångårig erfarenhet som psykiater i Stockholm och intresse för kvinnor med autism och adhd.

Maria Hermanssons, leg. psykolog.jpg

Leg. psykolog

Maria Hermansson är leg. psykolog med mångårig erfarenhet av att ge terapi och stöd för vuxna med autism. 

Profil två Psykiater Göteborg Valerio.jpg

Specialistläkare

Valerio Orlandi är specialistläkare inom allmänpsykiatri och beroende, med mångårig erfarenhet av vuxenpsykiatriskt arbete i Västsverige och forskning.

Läs mer nedan om:

 • Hur en utredning går till

 • Tid och ersättningar

 • Hur den kan användas

 • Garantier och säkerher

 • Kontakt och tidsbokning.

Ring oss på 031-320 42 64

Eller boka en tid redan nu

De olika delarna i en utredning av autism 

Screening – en första bedömning

Screening är ett första steg innan vi eventuellt går vidare med en utredning. En screening är en första bedömning som tittar på symptom i vuxen ålder och i barndomen samt hur dessa påverkar och har påverkat i livet. Tiden det tar är ungefär 1,5 timme. Screeningen kan göras fysiskt på plats eller via videosamtal. Med screeningen får vi en kvalificerad första bedömning på om det kan handla om autism och om det är värt att gå vidare med en utredning. Om vi kan gå vidare planerar vi för utredningen, detta vid screeningen eller vid ett uppföljande telefonsamtal.

Innehållet i en vanlig utredning av autism hos vuxna

Utredningens fortsatta delar består av: 

 1. Fördjupat bedömningssamtal

 2. Genomgång av tidigare journaler

 3. Intervjuer med dig och anhöriga kring autism

 4. Intervju om uppväxt med nära anhörig

 5. Kognitiva test

 6. Differentialdiagnostik och kartläggning av andra psykiatriska diagnoser (det är ganska vanligt med autism och adhd i kombination).

 7. Medicinsk bedömning av specialistläkare inom allmänpsykiatri

 8. Återgivning och individanpassade rekommendationer.

 

En vanlig utredning av autism hos kvinnor tar ungefär 22,5 timmar för psykologen och 1,5-3 timmar för psykiatrikern (läkaren). Vid avancerade utredningar kan tiden ta 30 till 40 timmar ibland. Vid sådana komplexa utredningar tas delarna stegvis, vilket innebär att utredningen kan pågå under en lite längre period. Viktigt är det att utredningen blir korrekt och relevant.

Efter utredningen

När utredningen är färdig får du individuella rekommendationer oavsett diagnos eller ej. Generellt sätt rekommenderas kunskaper om autism, förståelse hos anhöriga och arbetsgivare med medföljande anpassningar. Utredningen och diagnosen kan sägas vara ett rikt informationsmaterial om hur gå vidare i livet för ökad hälsa och välmående. Vi försöker erbjuda terapigrupper för kvinnor med autism om tillräckligt många är intresserade. Individuell terapi erbjuds också vilket kan vara givande, särskilt om det finns samtidig psykiatrisk problematik med i bilden. 

Ta kontakt här för en första autism-screening

Tidsåtgång och ersättningar

 

Du har vanligtvis möjlighet att få en första tid för screening inom en till tre veckor. Utredningen brukar vanligtvis ta mellan en till tre månader med psykologen och läkaren. Ibland tar det längre tid. Du kan välja att försöka göra utredningen under ett par sammanhängande dagar eller göra delarna stegvis. 

Ersättningen tas antingen ut på faktura eller Swish. Vill du göra den fokuserad tas en ersättning ut på faktura i samband med utredningstillfällena. Vill du göra den stegvis betalar du för varje steg med Swish. Löpande faktura är också möjligt. Arbetsgivare eller eventuellt försäkringsbolag kan möjligtvis ge ersättning för en utredning. Värt att kolla upp. Priserna varierar beroende på tidsåtgång och upplägg. Hör av dig om du har frågor kring ersättning och priser eller så tas det vid screeningen som är separerat från utredningen. Screeningen kostar 2750 kr och kan räknas in i ett paketupplägg om vi går vidare med en utredning.

Hur utredningen kan användas

När vi är färdiga får du  ett signerat utlåtande av utredningen. Utlåtandet kan användas på flera olika sätt. Utlåtande ger dig rätt till att få adekvat vård, stöd och anpassningar. Anpassningar vid studier och arbete regleras enligt lagen om särskilt stöd (LSS). Kommuner och regioner erbjuder också olika hjälpmedel för personer med autism och deras anhöriga. Dina närmaste kan få anhörigstöd av respektive kommun. 

Hos Joni Karlsson kan du få individuell terapi, stöd och konsultation, parterapi samt gruppterapi. Detta utifrån utmaningar och svårigheter som på olika sätt kan uppstå hos vuxna som har autism. Dessa tjänster erbjuds

på mottagningen, via telefon och via videosamtal.

Boka tid här

Var ute i god tid

 

Eftersom utredningar kan vara relativt omfattande och komplexa rekommenderas det att boka en tid i god tid. Hör av dig så snart som möjligt så tittar på möjliga tider.

Garantier och trygghet

psy-logga.png

Genom att boka en första screening av autism hos kvinnor betalar du endast för det tillfället. Beslutet om att fortsätta med en utredning eller inte tas vanligtvis i slutet av screeningen eller vid ett uppföljande telefonsamtal. Ibland behöver både psykologen eller den som ska utredas betänketid. Ibland behöver läkaren konsulteras innan. Beslut om fortsättning tas gemensamt.  

Om vi väljer att fortsätta med en utredning har du rätt att ångra dig när som helst; men du behöver betala för den tiden som gått åt och inom närtid har planerats in. För att inte bli ersättningsskyldig behöver du avboka:

 • Screeningen senast 48 timmar innan,

 • för halvdagar senast en vecka innan,

 • och för heldagar senast två veckor innan.

Joni Karlssons verksamhet är godkänd av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamheten är försäkrad inom hälso- och sjukvård. Han är medlem av Sveriges Psykologförbund, Sveriges Kliniska Psykologers Förening och Sveriges Neuropsykologers Förening. Väl inne i systemet används integritets- och säkerhetsklassad mjukvara som följer Socialstyrelsens krav och GDPR. Tänk på att vara diskret innan screeningen.

Integritetspolicyn.

Personuppgiftshantering enligt GDPR.

Kontakt och tidbokning

Använd gärna kontaktformuläret nedan för att boka en tid för screening av autism eller ställ frågor där via. Vänligen uppge för- och efternamn, kontaktuppgifter och en kort beskrivning. De fysiska mötena sker på mottagningen i centrala Göteborg, på Kungsportsavenyn 37, eller i centrala Stockholm, på Brahegatan 10

Elias & Joni-99_edited_edited.jpg
IMG_7041_edited.jpg

Kontaktformulär

Psykea_only_text_wide.png

Länk till hantering av personuppgifter:  https://www.jonikarlsson.se/integritetspolicy

Kontat adhd vuxna göteborg
Kontkt aukvin
bottom of page